Jazyk:

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky platné pro Pořadatele v prostředí internetu TICKETCONCERT.CZ

1. Za účelem prodeje vstupenek na Akci na stránkách WWW.TICKETCONCERT.CZ je Pořadatel, majitel stránek a správce New Village,s.r.o. registr kód ICO 05953413, adresa Formanská 3, Praha Újezd, 149 00, uzavřít smlouvu o užívání webových stránek, která jasně vymezuje povinnosti smluvních stran.

2. Tyto všeobecné podmínky se vztahují na všechny smlouvy uzavřené mezi Pořadatelem a Ostapilet a v případě jakéhokoli rozporu mezi ustanoveními všeobecných podmínek a smlouvou mají přednost ustanovení smlouvy.

3. Pojmy použité v těchto všeobecných podmínkách, jako je Akce, Pořadatel, Kupující, Vstupenka, Webová stránka, Smlouva o prodeji, jsou kupujícím vstupenek vysvětleny v podmínkách používání internetové stránky TICKETCONCERT.CZ a vztahují se také na tyto všeobecné podmínky. pravidla a podmínky.

4. Společnost New Village, s.r.o. prostřednictvím Internetové stránky TICKETCONCERT.CZ poskytuje možnost uzavírat smlouvy o prodeji vstupenek na Akce (prodej vstupenek kupujícímu) mezi Pořadatelem a Kupujícím vstupenky.

5. Společnost New Village, sro, jakožto zprostředkovatel při uzavírání kupní smlouvy (prodej vstupenek), neručí za závazky vůči Pořadateli a Kupujícím vstupenek nebo třetí osobě vzniklé v rámci právních vztahů vzniklých na základě kupní smlouvy (zakoupená vstupenka). Společnost New Village, s.r.o. v žádném případě neručí za závazky Pořadatele vyplývající z koupě Vstupenky vůči Kupujícímu, jako je konání Akce, její odložení, změna obsahu a další případy.

6. Pro prodej Vstupenek prostřednictvím internetové stránky WWW.TICKETCONCERT.CZ podává Pořadatel žádost o uzavření zprostředkovatelské smlouvy na prodej Vstupenek na Akci s New Village, sro. Pokud společnost New Village,s.r.o. pochybuje o údajích uvedených v přihlášce, nebo nebudou-li tyto údaje uvedeny v plném rozsahu, zavazuje se Pořadatel na první výzvu společnosti New Village, s.r.o. předložit listinné důkazy potvrzující okolnosti Akce (potvrdit nájemní smlouvy na místo konání Akce, smlouvy o účasti deklarovaných umělců na Akci apod.).

7. Po uzavření smluv o prodeji Vstupenek získává Pořadatel právo využívat k prodeji Vstupenek internetovou stránku WWW.TICKETCONCERT.CZ. Zakoupení Vstupenky prostřednictvím Internetové stránky se považuje za uzavření kupní smlouvy mezi Pořadatelem a Kupujícím a společností New Village, s.r.o. považován za zprostředkovatele uzavřené kupní smlouvy. Jako zprostředkovatel společnost New Village, s.r.o. nenese žádným způsobem odpovědnost za průběh Akce, stejně jako za soulad jejího obsahu s reklamou.

8. Pro přehled zprostředkovatelských služeb souvisejících s uzavíráním kupních smluv nabízí New Village, s.r.o. vytváří pro Pořadatele informační technologie, na základě kterých Pořadatel získá přístup k informacím o prodeji Vstupenek.

9. Pořadatel se zavazuje vykoupit všechny vstupenky v případě zrušení Akce, dále v případě, že se výrazně změní seznam účinkujících a Kupující si z tohoto důvodu přeje Vstupenku vrátit, a dále v případě změny místa konání Akce a kupující si z tohoto důvodu přeje vrátit Vstupenku.

10. V případě zrušení Akce se Pořadatel zavazuje neprodleně zveřejnit informaci o vrácení Vstupenek na webových stránkách společnosti New Village, s.r.o. v inzerci Akce, jakož i sdělovat tyto informace veřejnosti jinými způsoby.

11. Pořadatel souhlasí se zveřejněním názvu společnosti New Village, s.r.o. o vstupenkách vygenerovaných po zakoupení, jakož i o zveřejnění informací o společnosti New Village, s.r.o. v reklamních akcích pro veřejnost. Objemy a způsoby zveřejňování inzerce jsou předmětem samostatné diskuse.

12. Pořadatel se zavazuje, že nebude využívat jiné zprostředkovatele pro prodej vstupenek na Akci ve smyslu uzavírání kupních smluv.

13. Pořadatel přijímá originální, tištěné nebo elektronické vstupenky zakoupené prostřednictvím webu TICKETCONCERT.CZ nebo u New Village, s.r.o. na místě před Akcí a poskytuje přístup k Akci po předložení Vstupenek.

14. V případě okolností vyšší moci strany nenesou odpovědnost za porušení Smlouvy v souladu s postupem stanoveným v čl. 103 zákona o obligacích.

15. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné do doby jejich změny ze strany New Village, s.r.o. Změny všeobecných podmínek nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na internetu.

16. Uzavřením smlouvy o zprostředkovatelských službách při uzavírání smluv o prodeji Vstupenek je společnost New Village, s.r.o. souhlasí se všeobecnými podmínkami Pořadatele.

17. Jakýkoli spor, spor nebo nárok vyplývající z této smlouvy, který se jí týká nebo jejího porušení, ukončení nebo neplatnosti, bude řešen u obchodního soudu v Praze, registrační číslo: 05953413, v písemném řízení před jedním rozhodce a v souladu s pravidly tohoto rozhodčího soudu.